Phân tích pháp lý một hợp đồng mua bán hàng hóa

2016-10-21 15:16:24 GMT+7

(Ecolaw.vn) - Trong hoạt động thương mại, tranh chấp trong hợp đồng là điều khá bình thường, thậm chí phổ biến. Mặc dù hầu như không bên nào mong muốn (trừ trường hợp một một cố ý thủ đoạn, có mục đích xấu khi giao kết). Vì việc giải quyết tranh chấp, khắc phục hậu quả là rất nhiêu khê, tốn kém cả về thời gian lẫn tiền bạc. Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp thì rất nhiều, trong đó có một nguyên nhân quan trọng là hợp đồng soạn thảo không rõ ràng, nội dung quan trọng, cần thiết thì không có, trong khi những vấn đề không liên quan, mang tính hình thức thì lại quá chú trọng.

Ls. Trần Hồng PhongThương thảo hợp đồng là một kỹ năng, đòi hỏi kinh nghiệm và kiến thức pháp lý (ảnh minh họa)

Dưới đây là dự thảo một hợp đồng mua bán hàng hóa do phía bán hàng đưa ra cho bên mua, cùng với ý kiến phân tích, đánh giá của luật sư công ty luật Ecolaw. Chúng tôi giữ nguyên văn hợp đồng, chỉ mã hóa tên, địa chỉ của các bên. Mời quý vị cùng tham khảo.
..............   
 
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA 
Số: XXX/2016

Hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ lắp đặt (Hợp đồng) được lập ngày xxx tháng 10 năm 2016 giữa:

Công ty TNHH XXX VN, được thành lập thành lập tại Việt Nam, trụ sở tại XXX, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (được gọi tắt là “XXX")CÔNG TY TNHH YYY, được thành lập tại Việt Nam, trụ sở tại YYY, Tp HCM, Việt Nam (được gọi tắt là “Khách Hàng” hay “Bên Mua”)

Cho rằng:

A. Khách hàng đồng ý mua Hàng hóa và dịch vụ lắp đặt được liệt kê tại Phụ lục đính kèm 
B. XXX đồng ý cung cấp Hàng hóa và dịch vụ lắp đặt được liệt kê tại Phụ lục đính kèm và theo các điều kiện và điều khoản của Hợp đồng này.
Hai bên đồng ý như sau:

  
1.ĐỊNH NGHĨA

“Hợp đồng” là hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ lắp đặt này và các Phụ lục đính kèm.

“Đảm bảo của XXX” là các cam kết XXX cung cấp cho Khách hàng liên quan đến việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ tại từng thời điểm cụ thể, tham chiếu đến Điều 14.

“Ngày giao hàng” là ngày Hàng hóa được giao đến địa điểm cùa Khách hàng.

“Tổn thất” là bất kỳ tổn thất, trách nhiệm, hư hỏng, chi phí nào.

“Hàng hóa” là các thiết bị phần cứng (bao gồm các sản phẩm phần mềm đi kèm với phần cứng), phần mềm, tài liệu, thiết bị phụ trợ, phụ tùng do XXX cung cấp theo đơn hàng của Khách hàng và các phụ tùng cần thiết để thực hiện dịch vụ lắp đặt, được liệt kê chi tiết tại Mục 2 trong Phụ lục đính kèm.
 
“Giá” là giá cả đồng ý giữa hai bên cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ theo Hợp đồng này, được ghi cụ thể tại Mục 4 trong Phụ lục đính kèm.

“Dịch vụ” là dịch vụ lắp đặt các thiết bị cung cấp trong Hợp đồng này, được liệt kê cụ thể tại Mục 3 trong Phụ lục đính kèm.

“Phần mềm” là một hay nhiều chương trình máy tính điều khiển thiết bị quản lý, thiết bị xử lý hoặc các thiết bị phần cứng khác, bao gồm các tài liệu liên quan. Phần mềm có thể là một sản phẩm riêng biệt, hoặc gần liền / đi kèm với một thiết bị phần cứng, hoặc được cài đặt bên trong một thiết bị phần cứng và không thể tách rời.

“Licence phần mềm” là quyền sử dụng phần mềm theo các điều kiện và điều khoản liên quan đến việc sử dụng phần mềm đó. Mỗi licence phần mềm đều phải được tính phí tương ứng.

2. QUI ĐỊNH CHUNG

Các điều kiện và điều khoản của Hợp đồng này thay thế tất cả các điều kiện và điều khoản được hai bên bàn thảo trước đó. Các điều kiện và điều khoản của Hợp đồng này chỉ có thể được thay đổi với sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên.

3. GIÁ CẢ

Giá cả của Hợp đồng này là giá CIF (Incoterms 2010) ngoại trừ có thỏa thuận khác. Khách hàng đồng ý rằng giá cả có thể thay đổi do có sự thay đổi về tỷ giá, thuế hoặc các chi phí khác do Nhà nước qui định. Giá cả không bao gồm các loại thuế thu nhập, thuế nhà thầu và Khách hàng đồng ý thanh toán thêm các khoản thuế đó khi cần thiết theo qui định của pháp luật.

4. ĐÓNG GÓI

Ngoại trừ khi có các thỏa thuận khác, Giá bán bao gồm chi phí đóng gói cơ bản phù hợp với hàng hóa. Khi Khách hàng yêu cầu đóng gói đặc biệt thì Khách hàng sẽ thanh toán các chi phí liên quan đến các yêu cầu đóng gói đặc biệt.
 
5. KIỂM HÀNG

Nếu Khách hàng yều cầu kiểm đếm hàng hóa trước khi XXX giao hàng, thì việc kiểm đếm sẽ được tiến hành tại địa điểm do XXX cung cấp. Nếu Khách hàng yêu cầu kiểm tra hàng hóa vượt quá 15 phút cho một sản phẩm, XXX sẽ cung cấp dịch vụ kiểm tra hàng hóa theo bảng giá hiện hành. Khách hàng được coi là đã chấp nhận hàng hóa sau khi kiểm đếm ngoại trừ trường hợp Khách hàng gửi văn bản thông báo về các sai biệt số lượng hay chất lượng hàng hóa. Nếu Khách hàng không yêu cầu kiểm đếm hàng hóa trước khi XXX giao hàng thì Khách hàng sẽ được coi là đã chấp nhận hàng hóa khi hàng hóa được giao đến địa điểm của Khách hàng.

6. GIAO HÀNG

Rủi ro về mất mát, hư hỏng của Hàng hóa sẽ được chuyển giao cho Khách hàng khi hàng hóa được giao đến địa điểm của Khách hàng. Nếu địa điểm của Khách hàng không được sẵn sàng tại thời điểm giao hàng, dẫn đến việc XXX không giao hàng được, thì Khách hàng đồng ý thanh toán chi phí lưu kho cho XXX cho đến khi địa điểm nhận hàng của Khách hàng đã sẵn sàng. XXX có thể giao hàng từng phần và xuất hóa đơn cho các đợt giao hàng từng phần.

7. BẢO HIỂM

Khách hàng phải mua bảo hiểm cho Hàng hóa để bảo hiểm cho các tổn thất, hư hỏng, mất mát đối với Hàng hóa trong khoảng thời gian từ ngày XXX giao hàng cho Khách hàng đến khi quyền sở hữu hàng hóa được chuyển giao cho Khách hàng.

8. QUYỀN SỞ HỮU HÀNG HÓA

Mặc dù hàng hóa đã được giao đến Khách hàng hoặc bất kỳ điều kiện nào trong Hợp đồng này, quyền sở hữu hàng hóa chỉ được chuyển giao cho Khách hàng sau khi Khách hàng đã thanh toán đầy đủ cho Hàng hóa theo Hợp đồng này. Quyền sở hữu của XXX vẫn có giá trị ngay cả trong trường hợp các hàng hóa này đã được lắp ghép vào hay chế tạo thành các sản phẩm khác hoặc khi Khách hàng đã bán hàng hóa cho bên thứ ba nào khác.  Khi Khách hàng bán hàng hóa cho bên thứ ba (mà vẫn chưa thanh toán cho XXX) thì Khách hàng có trách nhiệm thu hồi các hàng hóa đó nếu XXX yêu cầu. Khách hàng đồng ý cho XXX quyền truy thu hàng hóa tại địa điểm của Khách hàng nếu các trường hợp xảy ra theo Điều 12 (Hủy hợp đồng) hoặc nếu Khách hàng vi phạm các qui định của Điều 16 (Thiết kế / Quyền sở hữu trí tuệ).

9. LẮP ĐẶT

XXX sẽ lắp đặt Hàng hóa tại địa điểm của Khách hàng theo yêu cầu của Khách hàng và Khách hàng đồng ý thanh toán cho dịch vụ lắp đặt này. XXX sẽ không chịu trách nhiệm về các hư hỏng hay tổn thất do các dịch vụ lắp đặt không phải do XXX thực hiện.

10. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

XXX sẽ không chịu trách nhiệm về việc chậm trễ giao hàng hay không thực hiện các nghĩa vụ trong Hợp đồng này hay cho các tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp do các sự kiện bất khả kháng gây ra ngoài tầm kiểm soát của XXX; bao gồm thiên tai, trộm cắp, bạo loạn, chiến tranh, khủng bố, cấm vận, đình công, trì hoãn từ nhà sản xuất, hạn chế nhập khẩu hoặc xuất khẩu, trưng thu, các chính sách nhà nước hoặc chính quyền. XXX sẽ giao hàng hóa và dịch vụ; và Khách hàng đồng ý chấp nhận hàng hóa và dịch vụ khi các sự kiện bất khả kháng kết thúc. Trong thời gian các sự kiện bất khả kháng xảy ra, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên trong Hợp đồng này sẽ được bảo lưu và sẽ được tái lập ngay sau khi sự kiện bất khả kháng kết thúc.
  
11. THANH TOÁN

Khách hàng phải thanh toán toàn bộ giá trị hóa đơn do XXX xuất theo hợp đồng này trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày xuất hóa đơn hoặc theo điều kiện thanh toán thỏa thuận giữa hai bên.
XXX có thể tính lãi suất trả chậm, và Khách hàng đồng ý thanh toán lãi trả chậm kể từ ngày hóa đơn đến hạn thanh toán đến ngày XXX nhận được tiền thanh toán từ Khách hàng theo lãi suất vay ngân hàng hiện hành.

12. HỦY HỢP ĐỒNG

Một bên có quyền hủy Hợp đồng này trong các trường hợp sau:

(a) Bên còn lại vi phạm các điều kiện và điều khoản của Hợp đồng này và không khắc phục các vi phạm đó trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày nhận thông báo về các vi phạm đó;
(b) Bên còn lại bị phá sản, hay giải thể tự nguyện hoặc bất buộc, hay bị chỉ định quản lý tài sản bởi các cơ quan thẫm quyền; 
(c) Bên còn lại tiến hành giàn xếp với các chủ nợ về các khoản nợ đến hạn mà không thanh toán được;
(d) Tài sản của bên còn lại bị phong tỏa toàn bộ hay từng phần.

Khách hàng có thể hủy Hợp đồng này không điều kiện bằng cách thông báo bằng văn bản cho XXX trước chín mươi (90) ngày. Trong trường hợp này:

(a) Các khoản đã thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ sẽ không được hoàn trả lại cho Khách hàng;
(b) Trong trường hợp Khách hàng không đặt cọc hay thanh toán trước, XXX sẽ tính phí và Khách hàng sẽ thanh toán cho các dịch vụ cho đến khi hợp đồng hết hạn;và
(c) Trong mọi trường hợp, Khách hàng sẽ thanh toán cho XXX tất cả các khoản chi phí liên quan đến hàng hóa và dịch vụ mà XXX đã mua từ nhà cung cấp cho đến ngày nhận thông báo hủy hợp đồng của Khách hàng.
13. TRẢ HÀNG
Khách hàng phải gửi thông báo bằng văn bản đến XXX về các khiếm khuyết của Hàng hóa trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày giao hàng. Khách hàng không được hoàn trả Hàng hóa về XXX nếu không có sự thỏa thuận bằng văn bản của XXX. Chi phí vận chuyển và các chi phí liên quan đến việc trả hàng sẽ do Khách hàng thanh toán.

14. BẢO ĐẢM – BẢO HÀNH

14.1 Liên quan đến các đảm bảo XXX cung cấp cho Khách hàng trong Hợp đồng này:

(a) Tất cả các điều khoản, điều kiện, cam kết hoặc trình bày về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ hay các nội dung của hợp đồng này cho dù là trực tiếp hay gián tiếp hay bằng cách nào khác,  sẽ được giới hạn hoặc loại trừ ở mức cao nhất mà luật pháp cho phép; và

(b) XXX không cam kết rằng các hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ có mức chất lượng nhất định nào, hoặc các hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ phục vụ cho một mục đích cụ thể nào.

14.2 Khách hàng cam kết, chấp nhận và đồng ý rằng Khách hàng sẽ không dựa vào bất kỳ trình bày nào của XXX trong Hợp đồng này hoặc dựa vào bất kỳ diễn giải hay minh họa trong bất kỳ tài liệu nào bao gồm catalogue, ấn phẩm, hay tài liệu phổ thông nào mà XXX cung cấp cho Khách hàng trong Hợp đồng này. 

Các cam kết trên là duy nhất và không có cam kết nào khác, cho dù bằng văn bản hay lời nói; được thể hiện hay ngụ ý. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, XXX từ chối những đảm bảo ngụ ý về khả năng thương mại và tính phù hợp của hàng hóa và dịch vụ cho một mục đích nào, cũng như quyền sở hữu của hàng hóa dịch vụ hoặc tính không xâm phạm của hàng hóa và dịch vụ.

15. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Trách nhiệm bồi thường tối đa của XXX cho từng khiếu nại hay tổng cộng các khoản khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giới hạn ở mức tối đa bằng 50% giá trị mà Khách hàng đã thanh toán cho XXX theo Hợp đồng này.

XXX không chịu trách nhiệm với Khách hàng theo bất kỳ sắc luật nào (luật dân sự, luật hợp đồng, luật khiếu nại tố cáo, vvv…) về những thiệt hại gián tiếp hoặc hậu quả tiếp theo của thiệt hại này như là chi phí cơ hội, lỡ mất doanh thu, lợi nhuận hoặc lợi nhuận dự toán, mất hợp đồng, mất lợi thế, những thiệt hại do gián đoạn kinh doanh, hoặc những trách nhiệm gây ra do ô nhiễm hoặc truyền nhiễm phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này.
 
Các khoản bồi thường theo điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này là khoản bồi thường duy nhất và độc quyền của khách hàng

16. THIẾT KẾ / QUYỀN SỞ HỮU  TRÍ TUỆ

XXX có quyền thay đổi các đặc điểm kỹ thuật, phương pháp xây dựng hay thiết kế của Hàng hóa / dịch vụ và Khách hàng sẽ chấp nhận các Hàng hóa dịch vụ đó với điều kiện các Hàng hóa dịch vụ này vẫn đáp ứng được yêu cầu của Khách hàng. Khách hàng đồng ý rằng XXX và nhà cung cấp của XXX bảo lưu quyền sở hữu trí tuệ, thiết kế, bản quyền và nhãn hiệu hàng hóa và các quyền sở hữu trí tuệ khác (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ đối với các phiên bản) liên quan đến Hàng hóa (phần chứng và phần mềm) và dịch vụ do XXX cung cấp cho Khách hàng trong Hợp đồng này. Khách hàng sẽ không sao chép, hay thay đổi bất kỳ tài liệu nào do XXX cung cấp mà không có sự đồng ý bằng văn bản của XXX. Khách hàng sẽ không sao chép, che đậy hoặc bôi xóa bất kỳ thông báo liên quan đến bản quyền được dán trên sản phẩm phần cứng hay phần mềm hay trên bất kỳ tài liệu nào do XXX cung cấp. Tất cả các phần mềm gắn liền với phần cứng được cung cấp trên cơ sở cấp phép cho Khách hàng sử dụng cho mục địch nội bộ. Các quyển sở hữu liên quan đến phần mềm sẽ không được chuyển giao cho Khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Quyền sử dụng phần mếm là không độc quyền và mang tính cá nhân cho Khách hàng và chỉ được sử dụng cùng với phần cứng tương ứng hoặc các phần cứng được XXX đồng ý. Khách hàng không được chuyển nhượng quyền sử dụng phần mềm không khi không được XXX đồng ý. Khi được yêu cầu, Khách hàng sẽ ký và thực hiện cam kết sử dụng phần mềm với XXX hoặc nhà cung cấp của XXX. 

17. BẢO MẬT

Không bên nào được tiết lộ hay công bố nội dung của hợp đồng này hoặc sự hiện hữu của Hợp đồng này khi không có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia; Khách hàng đồng ý cho XXX được phép công bố tên Khách hàng và các dịch vụ XXX cung cấp cho Khách hàng trong danh sách khách hàng tham khảo của mình, trong các thông cáo báo chí, trong việc xây dựng các tài liệu tham khảo. Tuy nhiên, XXX vẫn phải được Khách hàng chấp thuận nội dung thông cáo báo chí và tài liệu tham khảo trước khi phát hành rộng rãi các tài liệu này. Việc chấp thuận của Khách hàng sẽ không được trì hoãn một cách không hợp lý.
 
Một bên sẽ không bị coi là vi phạm qui định của điều này nếu tiết lộ thông tin bảo mật theo yêu cầu của luật pháp. Các bên sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng nhân viên, đại lý và nhà thầu của mình không tiết lộ thông tin bảo mật theo Hợp đồng này. Tuy nhiên, bất kể các qui định nào trong điều khoản này, XXX có quyền thông báo các điều khoản không bảo mật của Hợp đồng này trong các thông cáo báo chí và thông báo đến các thị trường chứng khoán. Điều 17 này vẫn có giá trị sau khi Hợp đồng này đã hết hạn hay đã kết thúc.

18. QUẢN LÝ XUẤT KHẨU

Một số Hàng hóa cung cấp trong Hợp đồng này được cấp phép bởi chính phủ Hoa Kỳ chỉ để được giao đến Việt Nam và Khách hàng không được xuất khẩu sang các nước khác mà không được sự đồng ý bằng văn bản của XXX.

Khách hàng khi nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa sẽ chịu trách nhiệm tuân thủ theo các qui định của pháp luật và cần có các giấy phép xuất nhập khẩu hợp lệ. XXX có thể sẽ ngưng cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ nếu Khách hàng vi phạm các qui định này.

19. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Các sai sót do lỗi đánh máy trong Hợp đồng này có thể được chỉnh sửa bởi các bên nhưng các điều kiện và điều khoản đặc biệt của Hợp đồng chỉ có giá trị thi hành khi được hai bên đồng ý bằng văn bản. Các điều kiện không thống nhất với hoặc được thêm thắt vào các điều khoản trong Hợp đồng này sẽ không có giá trị; ngoại trừ những điều kiện đó được hai bên thống nhất bằng văn bản. Các thiếu sót trong việc thi hành một điều khoản nào trong Hợp đồng này sẽ không đồng nghĩa rằng các điều khoản khác sẽ bị mất giá trị thi hành. Việc một bên đồng ý cho bên kia miễn trừ trách nhiệm thi hành một điều khoản nào trong Hợp đồng này không có nghĩa là các điều khoản khác cũng sẽ được miễn trừ.

20. TÍNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN

Nếu một hay nhiều điều khoản của Hợp đồng này vi phạm qui định nào của Pháp luật Việt Nam thì điều khoản đó sẽ được hiểu theo qui định của Pháp luật Việt Nam; nếu không thì điều khoản đó sẽ bị tách ra khỏi hợp đồng và hủy bỏ. 

21. CHUYỂN NHƯỢNG

Khách hàng chỉ có thể chuyển nhượng Hợp đồng này hay các quyền trong Hợp đồng này khi được XXX đồng ý. Trong mọi trường hợp, XXX có quyền đồng ý hay từ chối yêu cầu chuyển nhượng này.

XXX có thể chuyển nhượng Hợp đồng này hay hay các quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng này cho bất kỳ công ty liên quan nào của XXX, với điều kiện XXX cam kết rằng công ty liên quan của XXX sẽ đảm bảo thực hiện các qui định của Hợp đồng này.

22. THÔNG BÁO

Tất cả các thông báo liên quan đến Hợp đồng này sẽ được thể hiện bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt và có thể được giao đến cho bên kia bằng hình thức giao tay, qua đường bưu điện, hoặc fax tới địa chỉ mới nhất của bên đó.

23. LUẬT ÁP DỤNG

Hợp đồng này được lập và bị chi phối bởi luật Việt Nam. Các tranh chấp, nếu có, phải được giải quyết trước hết bằng thương thảo giữa hai bên. Nếu các bên không thỏa thuận được trong vòng 14 ngày từ ngày phát sinh tranh chấp, các tranh chấp sẽ được giải quyết bằng phán quyết của tòa án TP. Hồ Chí Minh theo Luật dân sự. Các phán quyết của Tòa án là phán quyết cuối cùng và hai bên phải tuân thủ.

CHỮ KÝ CỦA ĐẠI DIỆN HAI BÊN
.........................
Phụ Lục

1. Mục 1: Khách hàng
CÔNG TY TNHH YYY - Tp. Hồ Chí Minh.

2. Mục 2: Danh mục hàng hóa & Giá cả
(Ghi chú: Bảng, gồm 5 mục. Hàng hóa là các thiết bị trong lĩnh vực công nghệ thông tin) 
Tổng giá trị hợp đồng: ZZZ.ZZZ.ZZZ VND
Giá trên chưa bao gồm dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ bảo hành tại chổ. 

3. Mục 3: Lịch thanh toán
Khách hàng phải thanh toán toàn bộ giá trị hóa đơn do XXX xuất theo hợp đồng này trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày xuất hóa đơn hoặc theo điều kiện thanh toán thỏa thuận giữa hai bên .
........................

Phân tích pháp lý của luật sư Trần Hồng Phong:

1. Trước hết, đây là một dạng hợp đồng phi truyền thống. Tức là thay vì soạn theo từng điều khoản, đưa nội dung, số liệu vào thẳng trong hợp đồng một cách chính xác, cụ thể, thì bên bán (công ty XXX) đã tách ra thành 2 phần rõ rệt. Phần đầu có thể xem là phần CHUNG - với những giải thích, quy định khung do chính bên bán đưa ra. Còn phần thứ hai chính là phần Phụ lục - ghi tên hàng hóa, giá bán và lịch thanh toán tiền mua hàng. Có thể thấy là phần Phụ lục rất đơn giản, sơ sài.

2. Có thể thấy rất rõ là nếu chỉ riêng phần CHUNG (hợp đồng), thì chưa cấu thành một giao dịch mua bán hàng hóa thực sự. Vì không thể hiện được là mua bán hàng hóa gì, giá cả ra sao, thời gian giao nhận hàng như thế nào. Chỉ sau khi kết hợp với phần Phụ lục, thì mới tạo thành một giao dịch tương đối cơ bản. Nói chung về mặt nguyên tắc, thì việc ký kết hợp đồng như vậy cũng không có gì là sai, trái quy định của pháp luật. Tuy nhiên theo tôi hình thức này có rất nhiều bất tiện, là một hình thức "hợp đồng mẫu". Đó là chỉ nói về mặt hình thức.

3. Về mặt nội dung, có thể thấy rất rõ là phía XXX đã đưa ra rất nhiều quy định theo hướng đem lại lợi thế áp đảo cho mình. Đẩy bên khách hàng (bên mua) vào thế rất bất lợi, nếu đồng ý ký với nội dung như vậy. Tôi không cần thiết phải đi vào chi tiết từng nội dung.

4. Sau khi nhận được hợp đồng này từ khách hàng của mình (bên YYY), chúng tôi đã đề nghị chỉnh sửa và bổ sung thêm nhiều nội dung, đồng thời cũng không chấp nhận, đề nghị bỏ một số nội dung. Dưới đây là phần trao đổi của tôi với thân chủ. Mời quý vị tham khảo:

K/g: Mr. XXX

Tôi gửi lại hợp đồng (chỉ phần tiếng Việt), với nhiều chỉnh sửa, bổ sung. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là đối tác đã từng ký hợp đồng với XXX. 

Tuy nhiên hợp đồng này nội dung và hình thức rất sơ sài (dù diễn giải dong dài, thoại nhìn có vẻ "hiện đại"), khá nhiều điểm phi lý, bất lợi cho XXX. Do giá trị hợp đồng cũng không lớn và thanh toán sau khi nhận hàng, nên tôi cũng chỉ chỉnh sửa và bổ sung ở mức độ tối thiểu (xem file đính kèm). 

Vài ý trao đổi thêm như sau:

- Về thời gian giao hàng: Theo dự thảo, chưa xác định rõ thời gian giao hàng. Điều này là vô lý và sẽ làm hợp đồng vô hiệu. Do vậy tôi tạm ghi là 30 ngày.

- Về chất lượng hàng hóa, bảo hành: theo dự thảo là zero. Điều này là vô lý và không thể chấp nhận. Bên bán phải cam kết hàng hóa có chất lượng tốt, bảo hành 12 tháng.

- Về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng: về nguyên tắc là phải bồi thường toàn bộ thiệt hại (100% giá trị thiệt hại). Trong khi theo dự thảo chỉ là 50% số tiền đã thanh toán là vô lý.

- Về quyền hủy hợp đồng do giao hàng trễ: bên mua không thể chời đợi vô thời hạn việc giao hàng. Do vậy, cần quy định nếu giao hàng trễ quá 45 ngày thì XXX có quyền hủy hợp đồng.

- Về bất kỳ khoản chi phí nào khác (ngoài tiền mua hàng): cần thỏa thuận rõ. Không nên để lửng "chưa bao gồm" như trong Phụ lục.

Ps. Đề nghị dịch phần tiếng Anh cho sát nội dung sửa. Sẽ tốt hơn nếu ghi rõ là "điều 1", "điều 2" ... (hiện nay chỉ đánh số). Một số nội dung khác tôi đã ghi thẳng vào hợp đồng/phụ lục.


5. Để quý vị dễ hình dung hơn, dưới đây chúng tôi trích phần chỉnh sửa của luật sư tại mục 23 - sửa trực tiếp vào hợp đồng. Những chữ màu đỏ là luật sư của bên mua hàng (YYY) đề nghị thêm vào. Cũng cần lưu ý là việc thương thảo, chỉnh sửa hợp đồng là một vấn đề rất tinh tế, thậm chí nhạy cảm. Phải sửa ở mức độ tối thiểu, chỉ đề nghị thay đổi, đưa vào những nội dung thực sự quan trọng và cần thiết. Mục tiêu đặt ra là hai bên phải ký kết được hợp đồng, trên cơ sở bình đẳng, an toàn và chặt chẽ. Việc chỉnh sửa không làm một bên cảm thấy tự ái, mất mặt.
..........

23. LUẬT ÁP DỤNG

Hợp đồng này được lập và bị chi phối bởi luật Việt Nam. Những vấn đề có liên quan chưa được đề cập trong hợp đồng sẽ được giải thích và áp dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Để tránh hiểu sai, ngoài những điều đã thỏa thuận trong hợp đồng này, hai bên xác định mỗi bên đều có đủ các quyền và nghĩa vụ của bên mua hàng (đối với YYY), quyền và nghĩa vụ của bên bán hàng (đối với XXX) – theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại Việt Nam. 

Các tranh chấp, nếu có, phải được giải quyết trước hết bằng thương thảo giữa hai bên. Nếu các bên không thỏa thuận được trong vòng 14 ngày từ ngày phát sinh tranh chấp, các tranh chấp sẽ được giải quyết bằng phán quyết của tòa án có thẩm quyền tại TP. Hồ Chí Minh theo Luật dân sự. Các phán quyết của Tòa án là phán quyết cuối cùng và hai bên phải tuân thủ. Bên thua kiện sẽ phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp, bao gồm cả chi phí thuê luật sư, cho bên thắng kiện. 

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký, được lập thành 2 bản, song ngữ Anh – Việt, có giá trị như nhau, mỗi bên giữa một (01) bản. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Việt, thì tiếng Việt sẽ được áp dụng.

6. Ý cuối, vì đây là một hợp đồng không chuẩn, cần chỉnh sửa, bổ sung rất nhiều trước khi có thể ký kết. Do vậy quý vị chỉ nên tham khảo. Không nên dùng như là một hợp đồng mẫu.
CÔNG TY LUẬT ECOLAW
Trụ sở: 23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.ecolaw.vn - Email: ecolaw1@ecolaw.vn (vui lòng gửi email khi liên hệ công việc)