Biên bản hủy Di chúc

2016-10-11 11:16:43 GMT+7

Khi một người đang sở hữu tài sản hợp pháp, thì họ có quyền định đoạt tài sản đó, trong đó có việc lập Di chúc, nhằm chuyển (tặng) tài sản của mình cho người khác. Tuy vậy, dù đã lập Di chúc rồi, người có tài sản vẫn có quyền thay đổi ý định của mình. Cụ thể là có quyền hủy bản Di chúc đã lập.Việc hủy bỏ Di chúc có thể xem là hành vi thực hiện quyền định đoạt đối với tài sản thuộc sở hữu của một người (ảnh minh họa)

Sở dĩ có thể hủy được di chúc là vì di chúc chỉ phát sinh hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm người lập Di chúc qua đời. Đặc điểm này là sự phân biệt giữa một bản Di chúc và một hợp đồng cho tặng tài sản (có hiệu lực/giá trị ngay sau khi ký hoặc theo thời gian ghi rõ trong hợp đồng). Dưới đây là một Biên bản ghi nhận về việc hủy di chúc do Công ty luật hợp danh Ecolaw đã tư vấn và làm chứng cho khách hàng của mình.

---------------------------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
BIÊN BẢN
(V/v: Hủy bản Di chúc đã lập)

Hôm nay, ngày xxx  tháng xxx năm 2016

Tại VĂN PHÒNG CÔNG TY LUẬT ECOLAW  (Địa chỉ: xxx, TP. HCM).

Tôi tên: XXX, sinh năm 1922.
CMND: xxx cấp ngày XXX tại TP. Hồ Chí Minh
Thường trú tại: xxx, Q.10, TP.Hồ Chí Minh.

Có mặt người làm chứng là:

Ông: YYY., sinh YYY.
CMND số xxx cấp ngày YYY tại CA TP.Hồ Chí Minh. .
Ngụ tại: xxx, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sau khi nghe luật sư Trần Hồng Phong giải thích về pháp luật và thủ tục hủy bản di chúc, trước sự chứng kiến của người làm chứng nói trên, nay tôi quyết định hủy bản Di chúc mà tôi đã lập trước đây. Việc hủy di chúc được ghi nhận tại Biên Bản này, với nội dung như sau:

1. Hủy Di chúc ngày 27-3-2015

Nguyên trước đây, ngày 27-3-2015, tôi có lập một bản Di chúc liên quan đến căn nhà xxx đường Điện Biên Phủ, P.10, Q.10, TP.Hồ Chí Minh do tôi là chủ sở hữu. Nay tôi quyết định hủy bản di chúc này theo qui định tại điều 662 Bộ luật dân sự.

2. Lý do hủy Di chúc

Tôi cho rằng nội dung bản Di chúc lập ngày 27-3-2015 nay không còn phù hợp với ý nguyện của tôi nữa. 

Như vậy, bản Di chúc mà tôi đã lập ngày 27-3-2015 không còn giá trị và tôi không thừa nhận.

Biên Bản hủy Di chúc này được lập thành 3 (ba) bản, 2 (hai) bản do tôi giữ, 1 bản tôi gửi lưu tại Văn phòng luật sư Ecolaw.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc hủy di chúc này.

                              Người hủy di chúc                                               Người làm chứng
                                     (Ký tên)                                                              (ký tên)

Đính kèm: Bản di chúc ngày 27-3-2015 (bản chính)
------------------

Xác nhận của Công ty luật hợp danh Ecolaw :

Công ty luật hợp danh Ecolaw xác nhận bà XXX có nhờ soạn thảo biên bản về việc hủy di chúc, với sự có mặt của người làm chứng có tên như trên. Công ty Ecolaw có quay phim, chụp ảnh ghi nhận sự việc này.

----------------------------

Phân tích pháp lý của luật sư Trần Hồng Phong:

1. Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

2. Người lập di chúc có các quyền sau đây: 1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế; 2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế; 3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng; 4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế; 5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

3. Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Di chúc bằng văn bản bao gồm: Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có công chứng; Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

4. Điều 662 Bộ luật dân sự qui định người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào. Trong trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị huỷ bỏ.

5. Vợ, chồng có thể lập di chúc chung để định đoạt tài sản chung. Khi vợ hoặc chồng muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung thì phải được sự đồng ý của người kia; nếu một người đã chết thì người kia chỉ có thể sửa đổi, bổ sung di chúc liên quan đến phần tài sản của mình.

6. Trong trường hợp trên, là một trường hợp có thật, vì bản di chúc do đương sự lập trước đó được in thành nhiều bản và có bản người lập không còn giữ được. Do vậy, việc hủy di chúc cần được lập thành văn bản, có người làm chứng để có căn cứ vững chắc xác định rằng bản Di chúc đã được hủy. Nhằm tránh những tranh chấp có thể xảy ra về sau.

7. Biên bản hủy Di chúc ở trên là một tình huống có thật. Chúng tôi chỉnh sửa lại ngày và mã hóa tên tuổi, địa chỉ đương sự và biên tập một chút về phần tài sản. 
CÔNG TY LUẬT ECOLAW
Trụ sở: 23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.ecolaw.vn - Email: ecolaw1@ecolaw.vn (vui lòng gửi email khi liên hệ công việc)