Hợp đồng ủy quyền (đại diện cho cổ đông trong công ty cổ phần)

2016-06-26 14:10:27 GMT+7

Trong một công ty lớn, các thành viên góp vốn với số lượng nhỏ (tỷ lệ thấp), không nắm các chức vụ quản lý - thường ủy quyền cho người khác thay mặt mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong công ty.

Mục đích là để “rảnh tay” làm những công việc khác, hoặc “góp thêm sức mạnh” cho người đại diện mình - để người này có tiếng nói có trọng lượng hơn tại các cuộc họp quan trọng trong công ty. Dưới đây là một mẫu Hợp đồng ủy quyền của một cổ đông trong công ty cổ phần cho một cổ đông khác mà Công ty luật hợp danh Ecolaw đã tư vấn cho khách hàng.

---------------------------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày XX tháng 2 năm 2016.
Tại : VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Địa chỉ: 214/B11 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận I, TP. Hồ Chí Minh.


Chúng tôi gồm:

Bên ủy quyền:
Ông: LÊ QUAN QUAN, sinh ngày 19/2/1977.
CMND số: XXX, cấp ngày XXX tại CA Tp.HCM.
Hộ khẩu thường trú: XXX , Q.5, TP.Hồ Chí Minh.
Là cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần TANTAN, sở hữu 16.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ công ty – tính đến ngày 31-12-2010. Theo Giấy chứng nhận ĐKKD số XXX – do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 10-1-2008.
(sau đây gọi là Bên A):

Bên được ủy quyền:
Ông: PHẠM HOA HOA, sinh ngày 10/10/1970.
CMND số: XXX cấp ngày XXX tại CA Tp.HCM.
Hộ khẩu thường trú: XXX, Q. 8, TP.Hồ Chí Minh.
Là cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần TANTAN.
(sau đây gọi là Bên B):

Nay bằng văn bản này, bên A ủy quyền cho bên B như sau:
 
Nội dung ủy quyền:

1. Bên A ủy quyền cho bên B là người đại diện theo ủy quyền, nhân danh và thay mặt bên A thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty – với số cổ phần là 16.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ công ty tính đến thời điểm ngày 31-12-2010 – theo qui định tại Điều 79,80 Luật Doanh nghiệp (về quyền và nghĩa vụ của cổ đông) và Điều lệ công ty.

Trong phạm vi ủy quyền, bên B được quyền :

- Thay mặt bên A tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, các kỳ họp thường niên và bất thường, thực hiện quyền biểu quyết (đối với 16.080 cổ phần) tại các cuộc họp do công ty tổ chức;

- Phát biểu, ký tên vào các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

- Nhận cổ tức hàng năm và các quyền lợi tài chính.

- Chuyển nhượng, mua lại hoặc được ưu tiên mua cổ phần mới do công ty phát hành (bao gồm ký hợp đồng chuyển nhượng, nhận tiền …vv).

- Các quyền và nghĩa vụ khác của cổ đông – theo qui định của pháp luật.

2. Thời hạn ủy quyền: 2 năm từ khi ký Hợp đồng ủy quyền này hoặc hợp đồng được chấm dứt theo qui định của pháp luật.

3. Thù lao ủy quyền: 10 triệu đồng.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký, được lập thành 5 bản (mỗi bên giữ 2 bản, 1 bản lưu công ty).

                      
               Bên ủy quyền                                              Bên nhận ủy quyền
             
(Ký, ghi họ tên)                                             (Ký, ghi họ tên)

----------------

Phần : LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

( ..............)

-----------------------------------------------------

Phân tích pháp lý của luật sư Trần Hồng Phong:

1. Đây là hợp đồng ủy quyền giữa hai cổ đông trong một công ty cổ phần. Theo đó, vì lý do nào đó, cổ đông A đã ủy quyền cho cổ đông B đại diện cho mình, thực hiện các quyền và nghĩa vụ cổ đông của mình trong các giao dịch với công ty. Việc ủy quyền như trường hợp này là khá phổ biến.

2. Về hình thức pháp lý, hợp đồng này được lập tại Văn phòng công chứng là bảo đảm tính pháp lý và chính xác cao. Trên thực tế, có nhiều công ty chấp thuận dạng Giấy ủy quyền theo mẫu nội bộ của công ty. Tuy nhiên, giá trị pháp lý của hình thức ủy quyền như vậy không cao, nếu xảy ra tranh chấp, phải đưa ra tòa án, rất có thể sẽ bị xem là vô hiệu (không có giá trị pháp lý).

3. Về nội dung, văn bản tuy ngắn gọn nhưng phải chính xác và cẩn trọng đến từng câu chữ ...


=========================
 
Mẫu đơn, hợp đồng Ecolaw có ý nghĩa và chỉ nên sử dụng như là tài liệu tham khảo. Ecolaw không chịu trách nhiệm trong trường hợp quý vị sử dụng vào mục đích khác. 
Công ty luật ECOLAW - địa chỉ tin cậy của mọi người!
Email:
ecolaw1@ecolaw.vn – www.ecolaw.vn
 
CÔNG TY LUẬT ECOLAW
Trụ sở: 23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.ecolaw.vn - Email: ecolaw1@ecolaw.vn (vui lòng gửi email khi liên hệ công việc)