trong tai thuong mai

Trọng tài thương mại

"Trọng tài thương mại" là một phương thức giải quyết tranh chấp rất phổ biến trong hoạt động thương mại (ví dụ như tranh chấp về mua bán hàng hóa, về quyền sở hữu trí tuệ ...) do các bên thoả thuận.

  • Quảng cáo 7
  • Quảng cáo 8
  • Quảng cáo 9