hon 80 000 don dang ky so huu cong nghiep trong nam 2017

Hơn 80.000 đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trong năm 2017

Gần một nửa trong tổng lượng đơn Cục Sở hữu trí tuệ xử lý năm 2017 là đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

  • Quảng cáo 7
  • Quảng cáo 8
  • Quảng cáo 9